DC Antwerpen - HIGWA    - ETHIEK v. PARTNERRELATIES & SEKSUALITEIT
Inloggen
Inhoud      
Home

ETHIEK VAN PARTNERRELATIES EN SEKSUALITEIT - Ilse Cornu

In deze cursus willen we vanuit een ethische invalshoek enkele aspecten van partnerrelaties en seksualiteit van naderbij bekijken. Ons ethisch denkproces zal bestaan uit een samenspel van verschillende zinvragen. We onderzoeken de motivaties en de maatschappelijke context van waaruit mensen keuzes maken rond partnerrelaties en seksualiteit, we peilen naar hun mensbeeld en staan stil bij de gevolgen van hun handelen. De toetssteen die wijzelf in de cursus hanteren is een christelijk-personalistische, integraal-relationele benadering van partnerrelaties en seksualiteit. Dit ethisch zinmodel kwam volop aan bod in de cursus ‘grondlijnen voor een christelijke ethiek’ (B-jaar). De dynamiek van motivaties, mensbeeld en gevolgen, die we bevragen vanuit het bijbels-christelijk mens- en Godsbeeld, leidt tot een brede piste voor kritische reflectie. Deze nooit eindigende zoektocht zal uitmonden in een voort-durende, opvorderende, christelijk-geïnspireerde groei-ethiek.
Vanuit de theoretische achtergrond van deze zinvragen pakken we concrete items helder, kritisch en levensnabij aan. We staan o.a. stil bij intiem seksueel gedrag onder tieners, bij homoseksualiteit, ouderschap en huwelijksliefde. Elk onderwerp behandelen we vanuit de brede individuele en maatschappelijke leefwereld van de mensen die hiermee te maken hebben. Zowel studenten als docent worden hierdoor uitgedaagd om op een kritische, dialogale, verantwoordelijke, intellectueel eerlijke en christelijk geëngageerde manier hun eigen positie te bepalen in ethische kwesties rond partnerrelaties en seksualiteit.

Copyright © 2006, VSKO. All rights reserved. Hosted by VSKO. (Disclaimer)