Tijdelijk andere opdracht

Een verlof voor tijdelijk andere opdracht (verlof voor TAO) laat een vastbenoemd personeelslid toe om de betrekking waarin het vastbenoemd is, geheel of gedeeltelijk te onderbreken teneinde tijdelijk een andere betrekking op te nemen waarvoor het niet vastbenoemd is. Dit verlof kan enkel worden toegekend aan personeelsleden die vastbenoemd zijn of die (na terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking) gereaffecteerd of wedertewerkgesteld zijn.

De betrekking waarin het personeelslid als tijdelijke wordt aangesteld, moet een betrekking zijn die valt onder de toepassing van het decreet Rechtspositie; daarnaast is ook een tijdelijk andere opdracht mogelijk in het hoger (niet-universitair) onderwijs. Het kan bv. gaan om een tijdelijke aanstelling in

  • een ander gesubsidieerd ambt (bv. van studiemeester-opvoeder naar beheerder)
  • een andere instelling (bv. van opvoeder in een school naar studiemeester-opvoeder in een internaat).

Door de TAO bevindt een personeelslid zich in twee verschillende statuten tegelijk:

  • enerzijds wordt het in dienst gemeld als vastbenoemde (ATO4, zie rubriek “Algemeen”); uit die betrekking neemt het verlof voor TAO;
  • anderzijds wordt het aangesteld als tijdelijke in een vacante of niet-vacante betrekking (ATO1 of ATO2). In de TAO is hij dus te beschouwen als een tijdelijk personeelslid, ondanks de “onderliggende” vaste benoeming elders.

Ondanks zijn statuut als tijdelijke geniet een personeelslid in een TAO wel de voordelen van de vastbenoemden wat betreft: ziekteverlof; bevallingsverlof; uitbetaling van wedde (afhouding van 11,05 % i.p.v. 13,07 % van het bruto maandsalaris).

Een tijdelijke aanstelling via een TAO is nooit voorrangsgerechtigd:

  • in een bevorderingsambt (beheerder) zijn er geen voorrangsrechten voor tijdelijke aanstelling;
  • in een wervingsambt (studiemeester-opvoeder) is een TAO steeds een tijdelijke aanstelling voor bepaalde duur, nooit voor doorlopende duur. Dit betekent dat de TAO pas kan worden opgenomen nadat de betrekkingen zijn aangeboden aan de TADD’ers, en dat de TAO uiterlijk op 31/08 eindigt van rechtswege.

Een verlof voor TAO is geen recht of plicht van een personeelslid. Het kan dus geen verlof voor TAO opeisen, en kan ook niet gedwongen worden om tijdelijk een betrekking waar te nemen waarvoor het niet benoemd is. Er is geen wettelijk maximum op het aantal jaren dat een vastbenoemde TAO neemt.

Het volume van een verlof voor TAO moet zo nauw mogelijk aansluiten met het volume van de tijdelijk andere opdracht, maar mag het niet overtreffen. Tegenover een verlof voor TAO uit 18/36 bv. volstaat een tijdelijk andere opdracht van 10/20, maar een van 10/21 zou te klein zijn.

Wie een TAO neemt naar een beter bezoldigde betrekking (bv. van studiemeester-opvoeder naar beheerder) ontvangt het salaris van het ambt waarvoor hij benoemd is (in dit voorbeeld: studiemeester-opvoeder), aangevuld met een toelage die het verschil tussen beide barema’s overbrugt. De toelage wordt echter niet in aanmerking genomen voor de berekening van het vakantiegeld, de eindejaarstoelage of het pensioen: die worden enkel op het salaris als vastbenoemde berekend. Bovendien wordt de toelage stopgezet (of teruggevorderd) indien de betrekking van TAO gedurende 15 kalenderdagen of meer niet effectief wordt uitgeoefend, bv. omwille van ziekte of een ander verlofstelsel. In de schoolvakanties blijft de toelage behouden (maar dan weer niet in de zomervakantie in geval van TAO naar een betrekking in een wervingsambt van het onderwijzend personeel).

Wie een TAO neemt naar een lager bezoldigde betrekking, ziet zijn salaris als vastbenoemde verminderd tot het barema van de betrekking waarin hij als tijdelijke is aangesteld. Die vermindering loopt zelfs door wanneer de betrekking van TAO niet meer effectief wordt uitgeoefend, bv. omwille van ziekte of een ander verlofstelsel.

Sinds enige tijd laat de administratie toe om in de tijdelijk andere opdracht bepaalde verlofstelsels op te nemen, althans die verlofstelsels waarvoor men als tijdelijk aangesteld personeelslid aan alle gestelde voorwaarden voldoet. Zie punt 11 van de hieronder vermelde Mededeling.

Verdere informatie leest u in

  • de VVKSO-Mededeling “Tijdelijk andere opdracht”, M-VVKSO-2006-080;
  • de Ministeriële omzendbrief “Regeling van de administratieve en geldelijke toestand van bepaalde vastbenoemde personeelsleden van het onderwijs, de psycho-medisch-sociale centra, de pedagogische begeleidingsdiensten, de inspectie en de dienst voor onderwijsontwikkeling, tijdelijk aangesteld of tijdelijk belast met een opdracht waarvoor ze niet vast benoemd zijn”.
    www.ond.vlaanderen.be/edulex > rubrieken omzendbrieven > personeel (niveau-overschrijdend) > tijdelijk andere opdracht.